• Energiasektori keskkonnahindamised

  • Tuuleparkide ja elektriliinide investeeringute tegelik mõju lindudele ja nahkhiirtele sõltub nende ehitamisest optimaalsesse asukohta. 3 Bird Radar Süsteem on parim vahend õigeks asukohaparameetrite valikuks, ja seda kasutatakse keskkonnamenetluste igas etapis, eriti seire faasis, et jälgida selliste investeeringute mõju keskkonnale. Meie kogemus on peamiselt omandatud Poolas - riigis, millel on väga suur Natura 2000 võrgustiku väga väärtuslike kaitsealuste lindude ja nahkhiirte paljunemis- ja puhkepaikade tuumalade osakaal. Aga me oleme ka selgitanud lindude rändeteid teistes Euroopa riikides - väga karmides mägede ja ranniku biotoopides.
    3 Bird Radar Süsteem on end tõestanud tingimustes, kus traditsioonilised vaatlusmeetodid ei ole võimalikud. See vähendab oluliselt jälgimise kulusid ja võimaldab efektiivselt kasutada välitöödele kuluvat aega. Me teame oma kogemustest, et mõõtes instrumentaalselt lindude ja nahkhiirte käitumise ruumilis-ajalisi mustreid, leiame harmoonia energia tootmise ja ülekande vajaduste ning keskkonnaalaste kitsenduste vahel.
     
    Meie eksperdid ja 3 Bird Radar Süsteem aitavad Teid elektrivõrgu komponentide ja asukohaparameetrite õige valiku juures objektiivsete linnuradari mõõtmistega sobivaimas kohas ja ulatuslikus ruumilises kontekstis, pakkudes täpseid kaarte ja informatsiooni lindude ja nahkhiirte poolsest õhuruumi kasutamisest ja üksikasjalikke profiile nende lennukõrgustest.